Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Gonius

Inhoud

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gonius (wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij (jij-vorm): De partij waarmee Gonius een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Kopers: Wederpartij die via ons Platform diensten koopt.
 4. Verkopers: Wederpartij die via ons Platform diensten aanbiedt. 
 5. Aanbieding: Een voorstel van de Verkoper aan een Koper.
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen ons en jou, inhoudende het gebruik van het Platform via een account; 
 7. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post. 
 8. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 9. Platform: het online Platform van ons waar Verkopers diensten kunnen aanbieden en Kopers diensten kunnen gebruiken;
 10. Aanbod-pagina: de online-pagina waarop de Verkoper zijn aanbod en de voorwaarden van het aanbod kan beschrijven, en de Koper het aanbod kan kopen. 
 11. Bestelpagina: de online-pagina waar Kopers en Verkopers met elkaar kunnen communiceren in verband met het bestelde aanbod. 
 12. Bestellingen: de formele Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper nadat een aankoop is gedaan via de Aanbod-pagina van de Verkoper.
Artikel 2. Onze gegevens

Naam: Gonius 

Adres: Achterdiep 38

Postcode en vestigingsplaats: 9611 BT Sappemeer 

KvK nummer: 60077409

Artikel 3. Algemene bepalingen
 1. Wij bieden een Platform aan waar Verkopers diensten kunnen aanbieden en waar Kopers een geschikte Aanbieding kunnen zoeken, een dienst kunnen kopen en betalingen kunnen doen. Jij kan pas gebruik maken van het Platform als je bij ons een account hebt aangemaakt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken.
 2. Door een dienst van Verkoper te kopen, gaan de Verkoper en Koper met elkaar een Overeenkomst aan. Wij verkopen zelf geen diensten en nemen enkel de rol van tussenpersoon aan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen ons gesloten Overeenkomst.
 4. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 5. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt, zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeenkomen.
 6. Wij hebben het recht om jouw account op inactief te zetten of te verwijderen als wij van mening zijn dat er sprake is van misbruik, fraude of ander ongepast gedrag. 
 7. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig en juist na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 
 8. Het is jou niet toegestaan om de Koper of de Verkoper te verwijzen naar Derden of in contact te brengen met Derden om zo buiten ons Platform om een Overeenkomst tot stand te brengen tussen Koper/Verkoper en de Derde voor het uitvoeren van een soortgelijke dienst. 
 9. Wij hebben het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren.
 10. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is zijn uitgesloten.
Artikel 4. Ontbinding en opzegtermijnen
 1. Zodra wij merken dat de Overeenkomst tussen ons niet langer kan voortduren , moeten we de Overeenkomst per direct opzeggen of zonder ingebrekestelling te ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan jouw kant de betalingen ophouden, er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen. 
 2. Wanneer de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, hebben wij recht op betaling van de op het moment van beëindiging gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten.
 3. Het is voor jou mogelijk de Overeenkomst op te zeggen. Dit gebeurt tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van één maand.
 4. Wij mogen de Overeenkomst altijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. Wij mogen de Overeenkomst daarnaast ook altijd per direct ontbinden en jouw account of een Aanbieding verwijderen als wij van mening zijn dat jij de algemene voorwaarden (en eventuele andere gebruiksvoorwaarden of reglementen) schendt, hieronder vallen in ieder geval de volgende schendingen:
  1. Jij maakt gebruik van illegale of frauduleuze diensten; 
  2. Jij maakt inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op handelsmerken en schending van gebruiksvoorwaarden van een Derde partij;
  3. Jij verkoopt op volwassenen gerichte diensten, met pornografische of anderszins ongepaste inhoud;
  4. Jij maakt opzettelijke kopieën van Aanbiedingen;
  5. Jij biedt spam, gewelddadige of misleidende Aanbiedingen aan;
  6. Jij biedt aan om academische werken voor te bereiden in de naam van Koper;
  7. Jij biedt Aanbiedingen aan van buitengewoon lage kwaliteit;
  8. Jij maakt gebruik van ons Platform met activiteiten die verboden zijn door wetten, voorschriften en/of de gebruiksvoorwaarden van Derden, evenals via marketingactiviteiten die een negatieve invloed hebben op onze relaties met onze gebruikers of partners.
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
 1. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 2. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 3. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 4. Je moet eventuele schade op tijd Schriftelijk aan ons melden. Wanneer je één jaar na het ontstaan van de schade dit pas aan ons meldt vervalt de vordering en vergoeden wij géén schade meer. 
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die jij aan ons hebt aangeleverd.
 7. Wanneer jij handelt in de uitoefening van Verkoper zijn wij niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade. 
 8. Indien wij toch aansprakelijk zijn voor directe schade geldt als directe schade:
  1. De redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt niet vergoed wanneer de Overeenkomst door op of vordering van jou wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem of systemen en daarbij behorende voorzieningen, doordat wij niet hebben kunnen leveren op een bindende uiterste leverdatum. Deze redelijke kosten worden verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van vertraagde levering.
  3. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van jouw schade was;
  4. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om de schade te voorkomen en/of te beperken, voor zover jij kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot een voorkoming of beperking van de schade hebben geleden.
 9. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van Derden, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst schade lijden.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die Koper lijdt bij het uitvoeren van de dienst door Verkoper. 
Artikel 6. Overmacht 
 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar ook bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, stakingen, hacken, computervirussen en cyberaanvallen. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen. 
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet, gaan we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.
Artikel 7. Garantie
 1. Wij bieden geen garantie met betrekking tot de Aanbiedingen, de uitvoering van Aanbiedingen en eventuele communicatie tussen Kopers en Verkopers. Wij moedigen gebruikers aan om gebruik te maken van ons beoordelingssysteem, onze gemeenschap en gezond verstand bij het kiezen van de juiste services.
Artikel 8. Overdracht
 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij we hierover samen Schriftelijk een akkoord bereiken. Deze bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijke werking. 
Artikel 9. Intellectueel eigendom
 1. Wanneer er een intellectueel eigendomsrecht door ons wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht die bij deze voorwaarden of wet worden toegekend. 
 2. De door ons aan jou verstrekte stukken zijn enkel bedoeld om door jou te worden gebruikt. Het is niet toegestaan de verkregen informatie en stukken te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 3. Tenzij wij anders zijn overeengekomen ben jij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 4. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 5. Wij hebben het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
 6. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Daarnaast hebben wij nog wel altijd het recht op schadevergoeding. 
 7. Wanneer wij een auteursrecht hebben op een gemaakt portret van jou, dan hebben wij jouw toestemming dit openbaar te maken. Dit is dan ook geen inbreuk op jouw portretrecht.
 8. Wij hebben het recht om jouw naam/bedrijfsnaam te gebruiken voor promotie, tenzij jij nadrukkelijk aangeeft dat je dit liever niet wilt. 
Artikel 10. Beheer
 1. Wij hebben te allen tijde het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst om die reden. 
 2. Om het Platform naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is kunnen wij de dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de gegeven gebruiks- en toegangsrechten. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare dienst mag worden verwacht. Wanneer wij aanwijzingen geven over het gebruik van de dienst moet je deze altijd opvolgen.
Artikel 11. Geheimhouding
 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat is geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld. 
 2. Mocht het voorkomen dat jij je toch niet aan deze geheimhouding hebt gehouden? Dan staat daar een direct opeisbare boete op van 5000 euro. Deze boete zorgt er trouwens niet voor dat wij niet ook nog schade op jou mogen verhalen als duidelijk is dat de boete veels te laag is voor de schade die wij lijden.
Artikel 12. Toepasselijk recht
 1. Op onze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onze problemen.
Artikel 13. Survival
 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.
Artikel 14. Wijziging of aanvulling
 1. Wij hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dat gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen in ieder geval 14 (veertien) dagen zitten.

Hoofdstuk 2. Verkopers

In aanvulling op hoofdstuk 1 zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing op de Verkopers.

Artikel 1. De Overeenkomst
 1. Wij faciliteren aan jou een Platform waarop jij diensten kan aanbieden via een eigen account. Jij kan zelf gratis een account bij ons aanmaken. 
 2. Onze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod en de bijbehorende voorwaarden aanvaardt.
 3. Wanneer op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, gaan wij samen in overleg om tot een geldige bepaling te komen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het nietig zijn of vernietigd worden van een bepaling tast de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden niet aan.
 4. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling. Hebben wij het recht geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten.
 6. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.
Artikel 2. Verplichtingen Verkoper
 1. Jij creëert Aanbiedingen op het Platform zodat Koper de Aanbieding bij jou kan Bestellen.  
 2. Wanneer Koper een Aanbieding bestelt, brengen wij jou per e-mail hiervan op de hoogte. Jij bent vervolgens gehouden aan de levertijd die je hebt opgegeven bij het maken van de Aanbieding. Als je dit niet doet, dan kan Koper de Bestelling annuleren.
 3. Jij mag Aanbiedingen niet promoten via het Google Ads-platform. 
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een algemene aansprakelijkheidsverzekering met dekkingsbedragen die voldoende zijn om alle risico’s te dekken die verband houden met de uitvoering van jouw Aanbieding. 
 5. Jij bent verplicht om over voldoende toestemming, rechten en licenties te beschikken om de Aanbieding die jij wilt verkopen aan te bieden.
Artikel 3. Beoordelingssysteem
 1. Beoordelingen die door Kopers worden gegeven tijdens het voltooien van een Bestelling, vormen een essentieel onderdeel van ons beoordelingssysteem. Recensies tonen de algehele ervaring van Koper met Verkopers en hun diensten. Kopers worden aangemoedigd om eventuele zorgen die ze ervaren tijdens hun actieve Bestelling met betrekking tot de door Verkoper geleverde service aan Verkoper door te geven.
 2. Het geven van feedback van Koper is een basis voorrecht van Koper. Feedbackbeoordelingen worden niet verwijderd, tenzij er duidelijke schendingen zijn van onze voorwaarden.
 3. Om misbruik van ons feedbacksysteem te voorkomen, moeten alle feedbackbeoordelingen afkomstig zijn van legitieme verkopen die uitsluitend via ons Platform zijn uitgevoerd. Aankopen die zijn geregeld, vastbesloten om verkopersbeoordelingen kunstmatig te verbeteren of om ons Platform te misbruiken met aankopen van extra accounts, zullen resulteren in een permanente opschorting van alle gerelateerde accounts.
 4. Beoordelingen van Kopers wordt openbaar weergegeven op het account van Verkoper.
 5. Het achterhouden van de bestanden of informatie die nodig zijn om de dienst van de Aanbieding te voltooien met de bedoeling gunstige beoordelingen of aanvullende diensten te verkrijgen, is verboden.
 6. Zodra de dienst is uitgevoerd, heeft de Koper drie dagen om te reageren. Indien binnen de reactietermijn geen reactie wordt gegeven, wordt de Bestelling als voltooid beschouwd.
 7. Verkopers mogen niet verzoeken om de verwijdering van beoordelingen van hun Kopers door middel van wederzijdse annuleringen.
 8. Buitengewoon lage beoordelingen kunnen leiden tot opschorting van het account van een Verkoper. 
Artikel 4. Aanbiedingen
 1. Verkopers mogen maximaal 20 (twintig) Aanbiedingen plaatsen. 
 2. Aanbiedingen mogen minimaal 20 euro en maximaal 2000 euro bedragen.
 3. Aanbiedingen die worden verwijderd wegens een schending zoals bedoeld in Hoofdstuk 1 artikel 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden, kunnen leiden tot opschorting van jouw account. 
 4. Aanbiedingen die worden verwijderd wegens schendingen, komen niet in aanmerking voor herstel of bewerking. 
 5. Aanbiedingen kunnen uit onze zoekfunctie worden verwijderd vanwege slechte prestaties en/of wangedrag van de gebruiker.
 6. Aanbiedingen kunnen vooraf goedgekeurde website-URL’s bevatten die zijn opgenomen in de beschrijving en vereisten van de Aanbieding.  
 7. Aanbiedingen die websites bevatten welke inhoud promoten die in strijd is met de onze voorwaarden worden verwijderd. 
 8. Voor Aanbiedingen is het nodig om een passende afbeelding te hebben met betrekking tot de aangeboden service. 
 9. Verkopers moeten dezelfde servicekwaliteit leveren als wordt getoond op hun afbeelding(en). Terugkerende leveringen die niet overeenkomen met de kwaliteit op de door de Verkoper geplaatste afbeeldingen kunnen ertoe leiden dat het account van de verkoper de verkopersstatus verliest of permanent wordt uitgeschakeld. 
 10. Aanbiedingen kunnen een goedgekeurde video bevatten die is geüpload via de beheertools die beschikbaar zijn op ons Platform. 
 11. Verklaringen op de Aanbod-pagina die deze algemene voorwaarden ondermijnen of omzeilen zijn verboden.
Artikel 5. Betaling 
 1. Wij werken samen met betalingsdienstaanbieders. Alle transacties die verband houden met het opnemen van geld op ons Platform worden uitgevoerd door deze betalingsdienstaanbieders.
 2. Jij mag zelf de prijzen voor je Aanbieding bepalen.
 3. Elke Aanbieding die je verkoopt en met succes uitvoert, geeft je account een opbrengst die gelijk is aan 85% van het aankoopbedrag dat je hebt bepaald.
 4. Pas als de Bestelling overeenkomstig artikel 3 lid 6 van dit hoofdstuk is voltooid, gaat de betalingsdienstaanbier over tot betaling van het bedrag. 
 5. Opbrengsten worden voor uitkering beschikbaar, 5 (vijf) tot 10 (tien) werkdagen nadat de Aanbieding is uitgevoerd. 
 6. Om veiligheidsredenen kunnen wij de mogelijkheid om inkomsten op te nemen tijdelijk uitschakelen om frauduleuze of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen. Dit kan het gevolg zijn van veiligheidsproblemen, ongepast gedrag gerapporteerd door andere gebruikers of het koppelen van meerdere Gonius-accounts aan één enkele opnameprovider. 
 7. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van directe of indirecte belastingen, inclusief eventuele btw of inkomstenbelasting, die op hen van toepassing kan zijn, afhankelijk van hun locatie of anderszins, volgens de bepalingen van hun rechtsgebied.
 8. De prijs die jij op de Aanbod-pagina zet, is inclusief alle belastingen en toeslagen die van toepassing kunnen zijn.
 9. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? We zullen dan zelf ons geld proberen terug te krijgen totdat we de vordering aan een incassobureau over dragen. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 10. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 11. Door jou gedane betaling zijn in de eerste plaats voor verschuldigde rente en kosten die wij van jou te vorderen hebben. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling in de tweede plaats voor de opeisbare facturen die het meest lang openstaan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling ziet op een andere factuur
Artikel 6. Klachten
 1. Mocht er iets niet kloppen aan de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? 
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen.
 3. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. Wij hebben het recht om te proberen jouw klacht in ieder geval binnen 4 (vier) weken op te lossen.
 4. Het indienen van een klacht geeft jou niet het recht om verplichtingen op te schorten of betalingen te verrekenen.
 5. Ontvang jij een klacht van Koper via de Bestelpagina? Dan ben je gehouden deze klacht binnen 4 (vier) werken op te lossen, op een manier zoals van een goed Verkoper mag worden verwacht. 

Hoofdstuk 3. Kopers

In aanvulling op hoofdstuk 1 zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing op de Kopers.

Artikel 1. Gebruik
 1. Jij kan via het Platform Verkopers vinden waarbij jij Bestellingen kan doen. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst tussen jou en Verkoper tot het afnemen en uitvoeren van diensten, die tot stand komt op het moment dat jij een Bestelling plaatst. 
 2. Jij moet rechtsbevoegd te zijn om gebruik te maken van het Platform. Gebruik van het Platform is enkel mogelijk door een account aan te maken bij ons.
 3. Wij hebben altijd het recht om een accountregistratie van jou te weigeren en/of om jou te weren van een bepaalde dienst, wanneer wij dit noodzakelijk achten. 
 4. Jij moet de door ons gegeven aanwijzingen voor het gebruik van het Platform te allen tijde opvolgen.
 5. Jij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten van jouw account.
Artikel 2. Verplichtingen Koper
 1. Jij mag geen rechtstreekse betalingen aanbieden aan Verkoper buiten gebruik van ons Platform om.
 2. Wordt aan jou door Verkoper gevraagd om buiten het Platform om te betalen, dan moet jij dit direct bij ons melden.
 3. Als de Bestelling door de Verkoper is uitgevoerd heb jij 3 (drie) dagen de tijd om te reageren op de uitvoering. Je kan dan bijvoorbeeld aangeven dat je ontevreden bent over de uitvoer van de Overeenkomst of juist dat je tevreden bent. De Bestelling wordt als voltooid beschouwd op het moment dat jij aangeeft dat je tevreden bent, of als jij niet binnen 3 (drie) dagen reageert.  
 4. Jij hebt het recht om een beoordeling over Verkoper achter overeenkomstig Hoofdstuk 2 artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 5. Het is toegestaan om van andere communicatiemiddelen gebruik te maken dan van de Bestelpagina. Als er problemen ontstaan in de communicatie tussen jou en Verkoper buiten de Bestelpagina om, dan kunnen wij niet oordelen over deze problemen. 
Artikel 3. Betaling 
 1. Wij werken samen met betalingsdienstaanbieders. Alle transacties die verband houden met het opnemen of storten van geld op ons Platform worden uitgevoerd door deze betalingsdienstaanbieders.
 2. Als jij een bestelling koopt wordt het bedrag direct van jouw account afgeschreven. Het bedrag staat vervolgens vast bij de betalingsdienstaanbieders. Pas als de Bestelling is voltooid, wordt het bedrag uitgekeerd aan de Verkoper. 
 3. De servicekosten worden toegevoegd op het moment van aankoop.
 4. Doordat jij iets koopt van Verkoper verklaar jij:
  1. dat je wettelijk bevoegd bent om betalingsgegevens te verstrekken;
  2. of dat je toestemming hebt om betalingen te doen met behulp van betaalmethoden;
  3. dat je indien je een werknemer of agent bent van een bedrijf of persoon die eigenaar is van de betalingsmethode, je toestemming hebt om de betaling te doen;
  4. en dat de dergelijke betalingen nooit in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.
 5. Hebben wij een korting of actie lopen? Dan is het niet zo dat je hier op een later moment ook gebruik van kan maken. Na afloop hiervan vervalt deze Aanbieding.
 6. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? We zullen dan zelf ons geld proberen terug te krijgen totdat we de vordering aan een incassobureau over dragen. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 7. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 8. Door jou gedane betaling zijn in de eerste plaats voor verschuldigde rente en kosten die wij van jou te vorderen hebben. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling in de tweede plaats voor de opeisbare facturen die het meest lang openstaan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling ziet op een andere factuur.
Artikel 4. Annulering 
 1. Het is voor jou in principe niet mogelijk om af te zien van een Aanbieding nadat jij bij Verkoper een Bestelling hebt gedaan. 
 2. Annuleren is wel mogelijk in de volgende gevallen:
  1. Jij en Verkoper spreken samen af om toch van de uitvoer van de Bestelling af te zien.
  2. Verkoper vermeld op zijn Aanbod-pagina dat annuleren een mogelijkheid is. 
  3. Verkoper reageert niet op de Bestelling of Verkoper weigert de Bestelling.
 3. Het bedrag dat vaststaat bij onze betalingsaanbieder (zoals beschreven in artikel 3 lid 2 van dit hoofdstuk), wordt dan volledig aan jou terugbetaald. 
Artikel 5. Klachten
 1. Mocht er iets niet kloppen aan de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek ontdekt. 
 2. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. Wij hebben het recht om te proberen jouw klacht in ieder geval binnen 4 weken op te lossen.
 3. Het indienen van een klacht geeft jou niet het recht om verplichtingen op te schorten of betalingen te verrekenen.
 4. Heb jij een klacht over de uitvoering van de door jou gedane Bestelling? Dan kan je deze klacht via de Bestelpagina aan de Verkoper mededelen. Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor.

Vragen / Feedback

Pagina: Algemene voorwaarden

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.